Stanovy Zdraví-život, z.s.

Preambule

Na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byl založen zapsaný spolek Zdraví-život, z. s.

Zdraví-život, z. s. (dále jen Zdraví-život nebo Spolek) navazuje na projekt Zdraví-život, zahájený v dubnu roku 2003, a na občanské sdružení Zdraví-život, založené v roce 2004.

Hlavním posláním Spolku je široká aktivní podpora a propagace zdravého životního stylu, smyslu pro zodpovědnost za vlastní život i životy druhých.

 

§1

Základní ustanovení a jednání jménem Zdraví-život

Čl. 1 Zdraví-život je dobrovolným Spolkem nezávislým na politických stranách, řídicí se ve své činnosti principy demokracie.

Čl. 2 Název Spolku je Zdraví-život, z. s.

Čl. 3 Sídlem Zdraví-život je Horní Bousov 43, pošta Dolní Bousov, PSČ 294 04, okr. Mladá Boleslav.

Čl. 4 Statutární orgán je kolektivní a tvoří ho Prezident, dva Viceprezidenti a Revizor.

Čl. 5 Jednání jménem Zdraví-život – k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku připojí své podpisy dva členové statutárního orgánu Zdraví-život společně, z nichž jeden vždy musí být Prezident Zdraví-život. Jiná osoba je oprávněna zastupovat Zdraví-život jen na základě plné moci udělené jí statutárním orgánem Zdraví-život. Plná moc k právním úkonům jménem Zdraví-život musí obsahovat rozsah zmocnění, dobu platnosti, číslo a datum usnesení, kterým a kdy toto zmocnění statutární orgán schválil.

 

§2

Hlavní cíle Zdraví-život

Čl. 1 Cílem Zdraví-život je propagace zdravého životního stylu, a to prostřednictvím volnočasových aktivit dětí a mládeže i dospělých a podporou dobrovolného dárcovství krve a dobrovolného dárcovství kostní dřeně.

Čl. 2 Prostřednictvím volnočasových aktivit je úspěšně podporována řada funkcí (relaxační, regenerační, kompenzační, sociálně-preventivní, výchovná, vzdělávací atd.). Člověk tráví svůj volný čas smysluplně a učí se zdravému životnímu stylu. Jednou z efektivních cest, jak si zachovat zdravý život, je zapojit se do dobrovolného dárcovství krve nebo dobrovolného dárcovství kostní dřeně. Dárcovství umožní každému, kdo splní podmínky, kontrolovat pravidelně svůj zdravotní stav a naučit se pečovat o svůj zdravotní stav, a to jak fyzický, tak psychický. Jedním z cílů Zdraví-život je tak vést jak děti a mládež, tak dospělé k dobrovolnému dárcovství krve nebo dobrovolnému dárcovství kostní dřeně.

Čl. 3 Dobrovolné dárcovství krve a dobrovolné dárcovství kostní dřeně pomáhá lidem v boji za záchranu života. A umět pomoci druhému je jednou z vlastností, které by měly být v životě člověka základní. Jedním z cílů Zdraví-život je tedy podpora pomoci druhým prostřednictvím dobrovolného dárcovství krve a dobrovolného dárcovství kostní dřeně.

Čl. 4 Zdraví-život vytváří podmínky pro organizační a ekonomické zajištění své činnosti.

Čl. 5 Spolek spolupracuje se zdravotnickými zařízeními, státní správou, nestátními organizacemi a dalšími institucemi při podpoře dobrovolného dárcovství krve a dobrovolného dárcovství kostní dřeně.

Čl. 6 Spolek spolupracuje se vzdělávacími zařízeními, státní správou, nestátními organizacemi a dalšími institucemi při podpoře volnočasových aktivit.

Čl. 7 Zdraví-život vyvíjí příležitostně vedlejší hospodářskou činnost (např. veřejnou sbírku nebo prodej reklamních předmětů), a dále činnost publikační, propagační a vědeckovýzkumnou.

 

§3

Vznik a zánik členství ve Zdraví-život

Čl. 1 Členem spolku se může stát fyzická, příp. právnická osoba, která souhlasí se Stanovami spolku.

Čl. 2 Členství vzniká po projednání a odsouhlasení Výkonným výborem na základě přijetí písemné přihlášky.

Čl. 3 Členství zaniká vystoupením na základě písemného prohlášení člena k rukám Prezidenta Spolku (přičemž emailové prohlášení se považuje za dostatečné), úmrtím nebo vyloučením člena z evidence pro neplnění povinností vyplývajících z těchto Stanov. O vyloučení člena rozhoduje Výkonný výbor Zdraví-život.

 

§5

Práva a povinnosti členů Zdraví-život

Čl. 1 Členové Zdraví-život mají následující práva:

a) účastnit se veškerého dění Zdraví-život,

b) podílet se na výhodách, které z členství vyplývají,

c) podílet se na využívání zdrojů Zdraví-život podle zásad přijatých orgány Zdraví-život,

d) být informován o činnosti Zdraví-život,

e) vznášet dotazy a podávat podněty ke kterémukoli orgánu Zdraví-život,

f) po dovršení věku 18ti let a při plné právní způsobilosti volit a být volen do orgánů Zdraví-život, pokud tato volitelnost není ve Stanovách jinak omezena,

g) vystoupit ze Zdraví-život.

Čl. 2    Členové Zdraví-život mají následující povinnosti:

a) řídit se Stanovami a dalšími normami Zdraví-život a usneseními orgánů Zdraví-život,

b) svou činností přispívat k podpoře poslání a hlavních cílů Zdraví-život,

c) jednáním a chováním přispívat k jednotě Zdraví-život a respektovat zásady vzájemného porozumění mezi členy Zdraví-život,

d) spolupracovat s orgány Zdraví-život.

 

§7

Orgány Zdraví-život

Čl. 1    Orgány Zdraví-život jsou:

a) Rada členů

b) Výkonný výbor

c) Revizní komise

 

§8

Rada členů

Čl. 1 Rada členů je nejvyšším orgánem Zdraví-život a tvoří ji všichni členové Zdraví-život.

Čl. 2 Rada členů se schází minimálně jednou za rok.

Čl. 3 Radu členů svolává Prezident Spolku.

Čl. 4 Rada členů je usnášeníschopná v případě účasti nadpoloviční většiny členů.

Čl. 5 Rada členů schvaluje změny a doplňky Stanov Zdraví-život.

Čl. 6 Rada členů volí Výkonný výbor, Revizora a projednává plán činnosti a hospodaření na příslušný kalendářní rok.

 

§9

Výkonný výbor

Čl. 1 Výkonný výbor (VV) je výkonným orgánem Zdraví-život, který je volen a odvoláván Radou členů, které je svojí činností odpovědný.

Čl. 2 VV se schází dle potřeby, minimálně však jednou za půl roku.

Čl. 3 VV je složen z Prezidenta, I. Viceprezidenta a II. Viceprezidenta.

Čl. 4 Funkční období VV je dvouleté.

Čl. 5 VV schvaluje návrhy na uzavření všech smluvních závazků jménem Zdraví-život, udělení plné moci k právním úkonům jménem Zdraví-život, vypsání a kritéria pro výběrové řízení na funkce zaměstnanců Zdraví-život, předložení návrhu Radě členů na plán činnosti a hospodaření na příslušný kalendářní rok.

Čl. 6 VV rozhoduje o vydávání směrnic, řádů a dalších norem a kontroluje jejich dodržování.

Čl. 7 Pokud není na zasedání VV rozhodnuto jinak, může být na žádost člena VV svoláno mimořádné zasedání VV.

Čl. 8 VV je oprávněn kooptovat do následující Rady členů nové členy náhradou za funkcionáře, kteří z jakýchkoli důvodů ukončí svoji činnost ve VV. Rozhodnutí vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny VV.

 

§10

Revizor

Čl. 1 Revizor je kontrolním orgánem voleným a odpovědným Radě členů, který v období mezi zasedáním Rady členů dohlíží na řádné fungování veškeré činnosti Zdraví-život.

Čl. 2 Funkční období Revizora je dvouleté.

Čl. 3 Všichni členové Zdraví-život jsou povinni spolupracovat s Revizorem a na požádání jim poskytnout veškeré vyžádané materiály, týkající se činnosti Zdraví-život.

Čl. 4 Revizor vyhotovuje Roční zprávu Revizora o své kontrolní činnosti, kterou předkládá Radě členů.

 

§11

Zásady hospodaření Zdraví-život

Čl. 1 Spolek Zdraví-život je povinen dodržovat právní předpisy v oblasti hospodaření a účetnictví.

Čl. 2 Zdraví-život se řídí Radou členů schváleným plánem činnosti a hospodaření na příslušný kalendářní rok.

Čl. 3 Každý člen má právo být seznámen se stavem hospodaření Spolku.

Čl. 4 Finanční zdroje spolku tvoří zejména dary, dotace, granty a prostředky z vlastní vedlejší hospodářské činnosti.

 

§12

Závěrečné ustanovení

Tyto Stanovy zapsaného spolku Zdraví-život, z. s., nabývají účinnosti dnem registrace.

 

V Praze dne  25. 3. 2015

Plánované akce

Akce dárcovství krve


Ve čtvrtek dne 24.1.2019 od 7.15 do 10.00 hodin proběhla na transfuzním oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha 4, Krč další akce našeho spolku. Ten [ ... ]


Srandamač ve Vinoři.


V sobotu 13.10.2018 proběhla akce na fotbalovém hřišti ve Vinoři na Praze 9. Náš spolek byl pozvaný. Akce byla pořádána na naší podporu. Vše  [ ... ]


Nový Generální mediální partner


Od 1.10.2018 se dle podepsané smlouvy stává naším generálním mediálním partnerem Country radio. Byl natočen hlasový spot, který namluvil náš  [ ... ]


Podpořte nás.


Zveme všechny příznivce dárcovství krve a kostní dřeně na akci 13.10.2018, která se koná na fotbalovém hřišti ve Vinoři, Praha 9. Více viz.  [ ... ]


Svatováclavský večer


Restaurace Pod Vinořským zámkem     Vás srdečně zve na   Svatováclavský Večer   Konaný dne 28.9.2018 Od 18:00   [ ... ]


Jiří Krampol podporuje


Herec, který oslavil v červenci 2018 své kulaté 80 té narozeniny se rozhodl podporovat náš spolek. Společně se svou manželkou Haničkou a legend [ ... ]


Proběhlé akce

Světový den dárců krve 2018


Dne 13.6.2018 proběhla další akce darování krve ke Světovému dni dárců krve - 14.6. Akce se zúčastnilo několik desítek dárců. Akci podpořil [ ... ]


Smrt nemá šanci-3


Dne 27.2.2017 proběhla další akce projektu Smrt nemá šanci. Na transfuzní oddělení Thomayerovy nemocnice na Praze 4 - Krč dorazili noví dárci, k [ ... ]


Smrt nemá šanci-2


Dne 26.9.2017 proběhla další akce darování krve na transfuzním oddělení Thomayerovy nemocnice na Praze 4. Zvaní na akci proběhlo například na r [ ... ]


SMRT NEMÁ ŠANCI


Smrt nemá šanci  ... když budeme dárci.   Tisková zpráva 14. června 2017 Thomayerova nemocnice, Praha 4 Krč. Projekt Smrt nemá šanci, [ ... ]


Bezpečné prázdniny 2017


Dne 8.6.2017 v dopoledních hodinách se uskutečnila již pravidelná akce s názvem: Bezpečné prázdniny. Byla pořádána MČ Prahy 7 na Letenské pl [ ... ]


Darování krve v MAFŘE.


Za účasti našeho spolku bylo uskutečněno prvé darování v mediální skupině MAFRA na Smíchově. Odběry prováděli s mobilním zařízení zdrav [ ... ]


Další články
 

krevni-barometr-logo

2017-05-02-smrt nema sanci-final-rgb

logo_odpovedni

logo ProDarce

logo registr

logo ikem

VideogalerieGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Generální mediální partner

Banner

Generální partneři

Banner
Banner

Hlavní partneři

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner